free training for adobe illustrator Cheap Soft Downloads microsoft office professional 2003 upgrade microsoft

2013-2014 2.dönem zümre toplanti tutanagi indir

Editör ömer yelligedik | Zümre Dokümanları,Zümreler | Çarşamba 24 Temmuz 2013 20:57

indir

 

2013-2014 2.dönem zümre toplanti tutanagi indir

 

……………………………………………. İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM  YILI 

2.SINIFLAR  II.  DÖNEM  ZÜMRE  ÖĞRETMENLER  KURULU  TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ                            :      13.02.2014

TOPLANTI SAATİ                               :     12:00

TOPLANTI YERİ                                 :     Öğretmenler Odası

TOPLANTIYA KATILANLAR           :     ………………………………

GÜNDEM MADDELERİ :

1-       Açılış, Yoklama  ve yazman seçimi

2-       Yeni Gelen Emir ve  Genelgeler İle II.Dönem Atatürkçülük Konularının, Öğretmen  Kılavuz Kitaplarının ve İlgili Tebliğler Dergilerinin İncelenmesi

3-       I.Dönem Başı Zümre Toplantısında Alınan Kararların Ve Uygulamaların Aşağıdaki Esaslar Dahilinde Gözden Geçirilmesi;

a)   Yapılan Planlamaya Göre Konuların Zamanında İşlenip İşlenemediğinin Tespiti , Varsa Aksaklıkların Sebeplerinin Belirlenmesi Ve Giderilmesi İçin Alınacak Önlemlerin Kararlaştırılması.

b)   Planlara Yazılan kazanım ve becerilerin Gerçekleştirilme Durumunun Değerlendirilmesi Ve Aksaklık Varsa Yapılacak Değişikliklerin Belirlenip Plana Yazılması.

c)   Uygulanan Yöntem Ve Tekniklerdeki İsabet Ve Aksaklıkların Tespiti , İlave Yöntem Ve Tekniklere Gerek  Olup Olmadığı, Varsa Neler Olduğu Hususlarının Karara Bağlanması Ve Yıllık Plana Not Edilmesi.

d)   Yararlanılacak Kaynak , Araç – Gereçlerin Seçimindeki Uygunluk Ve Aksaklıkların   Tespiti. Varsa Aksaklıkların Giderilmesi İçin Alınacak Tedbirlerin Kararlaştırılarak Yıllık Plana Not Edilmesi.

e)   Etkinliklerin Gerçekleştirilebilmesi Ve Sınıf İçin Yeni Malzeme Alımına Gerek

 Olup Olmadığının Belirlenmesi.

f)    Gözlem , Deney Ve Uygulamaların Yapılıp Yapılamadığı ,

Aksayanların Telafisi İçin Alınması Gereken Tedbir Ve Düzenlemelerin Kararlaştırılması Ve Yıllık Plana Not Edilmesi.

g)   Proje Ve Performans Değerlendirmelerinin  Düzenli Yürüyüp Yürümediğinin Tespiti.Aksaklık Varsa Yapılması Gereken Değişikliklerin Karara Bağlanması.

5-   I.Dönem Ders / Öğrenci Başarı Ve Başarısızlık Durumlarının Sınıflar Bazında  Tespit  Edilmesi; Derste Ulaşılmak İstenen Başarıya Ulaşılıp Ulaşılamadığının Belirlenmesi.

6-   II.Dönem Başarının Arttırılması İçin Alınacak Yeni Tedbirlerin,Uygulanacak Yeni Yöntem Ve Teknikler İle Yeni Programda Yer Alan Kavramların Gözden Geçirilip Karara Varılması.                                                      

7-   Başarının Artırılması İçin İdarenin Ve Velilerin Alması Gereken Tedbirlerin Tespiti Ve Başarısız Öğrencilere Uygulanacak Planın Hazırlanarak İlgililere  Bildirilmek Üzere Karara Bağlanması.

8-  Öğrencilerin Zamanında Okula Gelmeleri, Sağlığı,Beslenmeleri, Sınıf Ve Öğrenci Temizlikleri İle İlgili Alınacak Tedbirler Ve Yapılacak Çalışmaların Karara Bağlanması.

9-   Okuma Yazma Etkinliklerinin Gözden Geçirilmesi,Etkinlikleri Çeşitlendirmek İçin Alınacak Önlemlerin Kararlaştırılması. Okuma-Yazma Etkinliklerinde Başarısız Olan Öğrencilerle Yapılacak Çalışmaların Tespiti

10-  Uyum Güçlüğü Yaşayan Ve İlgisi Dağınık Öğrencilerin Tespiti  Ve Alınacak Önlemlerin Kararlaştırılması.

11-   Sınıf Kitaplığını Zenginleştirme Çalışmaları

12-   Sosyal Kulüp Çalışmaları ile I. Yarıyılda Kutlanan Belirli Gün ve Haftaların Değerlendirilmesi,II. Yarıyılda Kutlanacak Belirli Gün ve Haftaların Gözden Geçirilmesi,

13-  Veli Toplantılarının Verimliliğinin Değerlendirilmesi, Tarihlerinin Gözden Geçirilmesi,

14-  Ölçme – Değerlendirme ve Değerlendirme Formları,

15-  Dilek ve temenniler.

16-  Kapanış.

     GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

1-  ……………………………….. İlkokulu 2.sınıflar II.Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı Öğretmenler Odasında saat 12:00’da 2/D Sınıf Öğretmeni Galip KUDALAK başkanlığında toplandı ve yazmanlığa 2/A sınıf öğretmeni Süheyla ÇAĞLAR seçildi.

3-  Yeni gelen emir, genelge ve tebliğler dergileri incelendi. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun ilgili maddeleri ile İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri Galip KUDALAK tarafından okundu. II. Dönem Atatürkçülük konularının tüm derslere yayılarak işlenmesi kararlaştırıldı.

4-  a)- Yapılan planlamaya göre konuların  I. dönem bitiminde  genel olarak zamanında işlendiği tespit edilmiştir. Konuların yetişmesi ve öğrencilerin seviyelerinin daha da ileriye götürülmesi için aynı düzende çalışılmasına karar verildi.                                                       

     b)-Yapılan planlara yazılan amaç ve davranışların büyük oranda gerçekleştirildiği tespit edildi.Yapılamayan ve geç kalınmış konuların planlarda belirtilmesine karar verildi.

c)-  Beyinfırtınası,kavram haritaları,mülakat,görüşme,anlatım,
açık uçlu sorular,altı şapka kuralı,,drama,merdiven sıralama tekniklerinin derslerde mümkün olduğunca kullanılmasına karar verildi.Bu kavram ve teknikler Mehmet TÜM  tarafından belirtilerek anlatıldı.Uygulanan yöntem ve tekniklerin yeterli olduğu, araç-gereç eksikliklerinin öğrencilerin de katılımıyla çevre şartlarına dikkat edilerek giderilmesine karar verildi.

     d)-  Yararlanılacak kaynak , araç – gereçlerin seçiminin eldeki imkanlar dahilinde yapıldığı; eksik olan araç-gereçlerin okul idaresi tarafından karşılanması uygulamasına devam edilmesi gerektiğini Tülin ÇELENK belirtti ve görüş birliğiyle kabul edildi.

     e)- Etkinliklerin,proje ve performans ödevlerinin,görsel sanat etkinliklerinin gerçekleştirilebilmesi için renkli fon kartonları,el işi kağıtları,kırtasiye malzemeleri vb. araç gereçleri alamayacak durumda olan öğrencilere sınıfça dayanışma yapılarak karşılanmasına en kısa zamanda temin edilmesine görüş birliği ile karar verildi.

        f)-  I.Dönemde öğrencilere tüm derslerde performans ödevi verildiği Tülin ÇELENK tarafından belirtildi.II.Dönemde tüm dersler için performans ödevi ve Proje ödevi konularının en kısa zamanda belirlenmesine  karar verildi.

5-  I.Dönem   2.sınıflarda öğrencilerin başarılarının  iyi derecede olduğu tespit edildi.Başarı oranlarının  sınıflarda arttırılması için  öğrencilere başarılı olma konusunda rehberlik edilmesine karar verildi.

6-  II.Dönem başarının arttırılması için alınacak yeni tedbirler,uygulanacak yeni yöntem ve teknikler ile yeni programda yer alan kavramlar gözden geçirilerek beyin fırtınası, kavram haritaları,mülakat,görüşme,,anlatım,açık uçlu sorular,altı şapka kuralı, grubu,drama,merdiven sıralama tekniklerinin derslerde mümkün olduğunca kullanılmasına karar verildi.                                   

7-  Öğrenci başarısının arttırılması için veli ile işbirliği yapılmasına; başarısız öğrencilere ayrı bir plan hazırlanmasına ve uygulanacak plandan öğrenci velisinin de haberdar olmasının faydalı olacağına karar verildi.

9)- Okuma sevgisini geliştirmek için seviyelerine uygun hikaye ve masal kitaplarının alınması için velilerle işbirliğine gidilmesine karar verilmiş olup bu materyallerin çeşitlilik göstermesi için belli bir organizasyona gidilerek velilere alabilecekleri kitapların listesinin verilmesine,gerekirse sınıf öğretmeninin okuma kitaplarını temin etmesine; eğitim sitelerinden indirilen masal örneklerinin fotokopi yoluyla çoğaltılıp kaplanarak kaynak temin edilmesine karar verildi.

 10)-  Okula uyum güçlüğü yaşayan ve ilgisi dağınık  öğrencilerin velileri ile görüşülüp, yapılacak etkinlikler hakkında görüş alış verişinde bulunulması gerektiğine karar verildi.

11)-  Sınıf kitaplığının zenginleştirmek;  öğrencilerin daha hızlı, anlamlı ve güzel okumalarını sağlamak, okuma sevgisini geliştirmek için seviyelerine uygun hikaye ve masal kitaplarının alınması için velilerle işbirliğine gidilmesi ve bu çerçevede velilere alabilecekleri kitapların listesinin verilmesine karar verildi.

12)-  Belirli Gün ve Haftaların programın belirttiği tarihlerde kutlanmasına azami dikkat edilmiş olup bu günlerin önemi ve özelliklerinin öğrenciler tarafından daha iyi kavrandığı  Ender BAKİ tarafından söylendi. Bu nedenle, belirli gün ve haftaların, milli bayramların ilk dönem yapıldığı gibi düzenli olarak kutlanmasına; sosyal kulüp çalışmalarının düzenli olarak yapılmasına karar verildi. 23 Nisan için de hazırlıklara yavaş yavaş başlanması kararlaştırıldı.

13)- Veli toplantılarından verim alındığı tespit edildi; veliler,veli-öğretmen-öğrenci üçgeninde en önemli ayaklardan bir tanesi olduğu için mümkün oldukça periyodik olarak veli toplantıları yapılmasına karar verildi.

14)-  Ölçme değerlendirme basamaklarında, ilköğretim kurumlar yönetmeliğinde geçen değerlendirme kısmı  Galip KUDALAK tarafından okundu ve derslerde ders içi performans,performans ve proje ödevleri ile ürün dosyalarına bakılarak öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesine karar verildi.

15)-  Toplantı, başarılı ve verimli bir eğitim öğretim yılı geçirilmesi dilekleriyle sona erdirildi.

ALINAN KARARLAR :

 1-  Atatürkçülük konularının tüm derslere yayılarak işlenmesine,

 2-  II. Dönemde tüm derslerden performans ödevlerinin yanında öğrencilerin istediği ders veya derslerde proje ödevi verilmesine,

3-  Sosyal kulüp çalışmalarının ve alınan kararların,projelerin yapılması ilgili tutanakların tutulmasına,

4-  Okula geç kalan ve devamsız öğrenciler için veli ile işbirliğine gidilerek önlem alınmasına,

5-  Veli toplantılarının düzenli olarak yapılmasına ve  okul idaresine toplantı tarihinin  2 gün önceden haber verilmesine,

6-  Öğrenci sağlığı için gerekli bilgilendirmenin yapılmasına ve gerekli önlemlerin alınmasına; sınıf temizliklerinin nöbetçi öğrencilerle birlikte yapılmasına,

7-  Sınıf kitaplığının zenginleştirilmesi için veli ile işbirliği yapılmasına,

8-  Başarısız öğrenciler için veli katılımının sağlanarak bir plan hazırlanmasına,

9-  Beyin fırtınası,kavram haritaları,mülakat,görüşme,,anlatım,
açık uçlu sorular,altı şapka kuralı,,drama,merdiven sıralama tekniklerinin derslerde mümkün olduğunca kullanılmasına,

10-  Belirli gün ve haftaların, milli bayramların ilk dönem olduğu gibi düzenli olarak kutlanmasına; Sosyal kulüp ve rehberlik faaliyetlerine gereken önemin verilmeye devam edilmesine görüş birliği ile karar verildi.

11-  Toplantı,Galip KUDALAK’ın, II.dönemin hayırlı olması dileğiyle sona erdirildi.

 

2/A Sınıf Öğretmeni      2/B Sınıf Öğretmeni           2/C Sınıf Öğretmeni
                                 

                 2/D Sınıf Öğretmeni                    2/E Sınıf Öğretmeni                                                         

 

  UYGUNDUR

……./02/2014

…………………

 

                                                                           Okul Müdürü

Jobs Hunter Wordpress Theme