free training for adobe illustrator Cheap Soft Downloads microsoft office professional 2003 upgrade microsoft

SON İLAHİ KİTAP KURAN-I KERİM

Editör ömer yelligedik | 4.sınıf,Temel Dini Bilgiler | Salı 2 Temmuz 2013 16:13

indir

 

SON İLAHİ KİTAP KURAN-I KERİM indir

 SON İLAHİ KİTAP KURAN-I KERİM indir

 

SON İLAHİ KİTAP KURAN-I KERİM

1. SON İLAHİ KİTAP KURAN-I KERİM
Kuranıkerim ilahi kitapların en sonuncusu olup Allah’ın, peygamberimiz Hz. Muhammed aracılığı ile bütün insanlara gönderdiği kitabın adıdır.
Kuran, peygamberimiz tarafından yazdırılmış ve ezberlettirilmiştir. Dünya tarihinde ilk defa peygamberimiz, yazı ve ezber metodunu birlikte kullanmıştır. Bu yolla ezberin unuttuğunu yazı ile tutmuş, yazının noksanını ezber tamamlamıştır. Bu yüzden, onda hiçbir değişiklik yapılmamış ve ona hiçbir insan sözü karıştırılamamıştır. Ayrıca Yüce Allah, Kuran’ı kendisinin koruyacağını; ”Doğrusu kitabı biz indirdik, onun koruyucusu da elbette biziz.” ayetiyle bildirmiştir.
Kuran-ı kerim’in ilahi kitaplar arasında özel bir yeri vardır.

Bunu şöyle açıklayabiliriz
.Kuran, Allah tarafından indirilmiş ilahi kitapların en sonuncusudur.

.Kuran, bütün insanlara gönderilmiştir. Bu sebepten Kuran’da, ”Ey insanlar”, ”insanların Rabbi” gibi ifadeler sık sık geçmektedir.

.Kuran, peygamberimiz tarafından yazdırılmıştır. Peygamberimizin vefatından sonra kitap haline getirilerek her türlü değişikliğe karşı korunmuştur. Bu sebepten Kuran, hiç değişmeyecek ve kaybolmayacaktır.
.Kuran’dan sonra başka kitap gelmeyecektir. .Kuran, her şeyi bilen ve gören Allah’ın sözüdür. Bu sebepten Kuran’da yazılanların hepsi doğrudur.
2. KURANIKERİM’İN İNDİRİLİŞ SÜRECİ
Kuranıkerim, Peygamberimize miladın 61 0. yılının Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır. ilk indirilen ayetler, Alak suresinin ilk beş ayetidir. Bu ayetlerin anlamı şöyledir:
”Ey Muhammed, yaratan Rabbi’nin adıyla oku. 0, insanı Alaktan yarattı. insana bilmediklerini öğreten ve kalemle yazdıran Rabbin en cömerttir.”
Kuranıkerim’in bir kısmı Mekke’de, bir kısmı da Medine’de indirilmiştir. Peygamberimizin Mekke’deki peygamberlik hayatı 13 yıl sürmüştür. Daha sonra Medine’ye göç etmiştir. Mekke’deyken kendisine indirilen bölümlere ”Mekki”, Medine’ye göç ettikten sonra indirilenlere de ”Medeni” adı verilir.
Peygamberimiz kendisine gelen vahiyleri anında ezberlemiştir. Bunun için vahiylerin unutulması tehlikesi hiç olmamıştır. Peygamberimiz kendisi ezberlemekle yetinmemiştir. Müslüman’lardan bazılarına vahiyleri yazma görevi vermiştir. Bunlara ”vahiy katibi” denilmektedir .
Hz. Ebubekir zamanında kitap haline getirilen Kuranıkerim, Hz. Osman zamanında yedi nüsha olarak çoğaltılmıştır. Hz. Ali zamanında da el yazısı ile çoğaltılmıştır. Günümüzde bu nüshalar halen Topkapı Sarayı müzesi ile St. Petersburg Müzesinde bulunmaktadır.
3.KUR’AN-I KERİM’İN İÇ DÜZENİ
Kuranıkerim’in iç düzeni, ayet, sure ve cüzlerden oluşur.
Ayet, Kuran’ın en küçük parçalarına verilen isimdir. Ayetlerin uzunluğu bazen birkaç harf kadarken, bazen bir sayfaya kadar çıkabilir.
Sure, Kuran’ın, ayetlerden meydana gelen ana bölümlerinin adıdır. Kuranıkerim’de 114 sure vardır. En kısa sure Kevser suresidir; üç ayeti vardır. En uzun sure ise Bakara’dır; 286 ayeti vardır. Kuran’ın ilk suresi Fatiha, son suresi ise, Nas suresidir.
Ayetlerin diziliş sırasını peygamberimize Cebrail öğretmiştir. Cebrail de Allah’tan öğrenmiştir. Peygamberimiz, her gelen ayeti, hangi sureye aitse oraya yazdırmıştır.
Her surenin bir ismi vardır. Bu isimler, o surelerde geçen bazı olaylar veya terimlerden alınmıştır.
Kuran, ”cüz”lere ayrılmıştır ve otuz cüzden oluşmaktadır. Her yirmi sayfaya bir cüz denilmektedir.
4. KURAN -I KERİM’DE NELER BULABİLİRİZ?
Kuranıkerim’de bulabileceğimiz konular dört bölüme ayrılabilir:
ilk olarak Kuran’da Allah, melek, kitap, peygamber ve ahiretle ilgili inanç konuları ile insan ve yaratılışı hakkında bilgiler buluruz.
ikinci olarak insanın Allah ve yaratılmışlar alemi ile nasıl bir ilişki içinde olması gerektiği konusunda bilgiler buluruz.
Üçüncü olarak kişiler arası ilişkiler hakkında dini hükümler buluruz. Bunlar genel olarak ahlak ile ilgili konulardır.
Dördüncü olarak namaz, oruç, hac gibi dini yükümlülüklerimiz hakkında bilgiler buluruz. Bunlar ibadetlerle ilgilidir.
Yüce Allah, Kuranıkerim’in insanlara ihtiyaç duydukları alanlarda yol göstermek için indirmiştir.

insanların Allah’ın yol göstermesine ihtiyaç duydukları alanlar çok geniştir. Bunlar insanın ilişkilerinin tamamını içine alır.
insanların ilişkiler alanı üçe ayrılır:
1. Kendisini yaratan yüce Allah ile ilişkisi
2. Kendisi dışındaki diğer insanlarla olan ilişkisi 3. Evrenle olan ilişkisi

4.1. KURAN, İNSAN -ALLAH İLİŞKİSİ KONUSUNDA YOL GÖSTERİR
Kuranıkerim, insana, kendisini ve Allah’ı tanıtır. Allah’ın sıfatları hakkında bilgiler verir.
İhlas suresinde bu bilgiler özlü bir şekilde verilmiştir:
”De ki; o Allah bir tektir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir; her şey ona muhtaçtır. O doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir.”
Kuranıkerim öncelikle iman ve ibadet esaslarını öğreterek insana, Allah ile ilişkilerinde rehberlik eder
imanın esasları ile ilgili şu ayeti örnek olarak gösterebiliriz:
”Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri Allah ‘a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. ..,,
Zekat konusunda da şu şekilde bilgiler verilir:
“Ya Muhammed! Servet sahiplerinin mallarından zekat al! Zekat, onların mallarını temizler, vicdanlarını arıtır. ”
4.2. KURAN, İNSANIN İNSANLA İLİŞKİSİ KONUSUNDA YOL GÖSTERİR
insan günlük hayatında diğer insanlarla ilişki içindedir. insanın diğer insanlarla girdiği ilişkileri; akrabalık, komşuluk, ticaret ilişkisi gibi türlere ayrılabilir. Bu ilişkileri ahlak ilkeleri düzenler. Kuranıkerim, ayetleriyle insana bu ilişkileri nasıl kurması gerektiği konusunda yol gösterir. Bu şeklide Kuran, evrensel ahlak ilkelerinin belirlenmesinde ve davranışa geçirilmesinde insana yardımcı olur.
4.3. KURAN, İNSANIN EVRENLE İLİŞKİSİ KONUMUNDA YOL GÖSTERİR
Kuranıkerim, ayetleriyle insan ve evren ilişkisinde yol gösterir. Evrende olup bitenleri araştırmamızı ister: “Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki, orada olanların akledecek kalpleri, işitecek kulakları olsun.. .” ayeti bunun açık bir ispatıdır.
”0, geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı sizin hizmetinize verdir. Yıldızlar da Allah’ın emriyle hareket ederler. Şüphesiz ki, bunlarda, aklını kullananlar için pek çok deliller vardır.” gibi ayetlerle de Kuran, evrenin tapınma konusu olmadığını bildirir.
Kuranıkerim, insanın bitkilere, hayvanlara ve kısaca evrene karşı takınması gereken tavırları açıklar. insana bilgisini nasıl kullanması gerektiğini öğretir. Bu konuda şu ayetleri örnek olarak gösterilebilir:
“Şüphesiz biz, her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır. ”
“Yeri yardık, oraya sabit dağlar yerleştirdik, orada her şeyi bir dengeye göre bitirdik. ,,
4.4. KURAN, ALLAH -EVREN İLİŞKİSİ KONUSUNDA YOL GÖSTERİR
Kuranıkerim’in açıklamaları sayesinde evrenin kendi başına var olmadığını, Allah tarafından yoktan yaratıldığını, Allah’ın dilediği bir zamanda sonunun geleceğini öğreniriz. Bu açıklamalar bize aynı zamanda dünyadaki hayatın geçici olduğunu, ebedi olan hayatın ahiret hayatı olduğunu da öğretir.
Kuranıkerim’de evrenin bir ölçü, düzen ve denge içinde yaratıldığı bildirilir. Kuran insandan doğayı korumasını, ondaki dengeyi bozmamasını ister.
“Şüphesiz biz, yakın göğü bir süsle, yıldızlarla bezedik. ” 3
Allah hiçbir şeyi manasız ve boş yere yaratmamıştır. Bu hususu Kuran şu şekilde açıklar:
“Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları oyun olsun diye yaratmadık. Biz onları ancak ve ancak doğru amaçlar için (ve nasıl gerekiyorsa öylece) yarattık; ama insanların çoğu bilmezler.” 1
Kuranıkerim evrendeki hayvan ve bitkilerle ilgili olarak da insana bilgiler verir
Bu bilgiler Allah’ın yaratıcı gücünü, evrenin bizim için anlamını, canlı ve cansız varlıklara nasıl davranmamız gerektiğini öğretir
5. KURAN-I KERİM’İN TEMEL EĞİTİCİ NİTELİKLERİ
5. 1. Kuran, İyiye Ve Güzele Yönlendirir
Kuranıkerim, İnsanlara iyiliği emredip kötülükten sakındırmalarını İster Bunu mümin erkek ve kadının temel bir özelliği olarak görür
Kuranıkerim, Müslüman’lardan iyilik konusunda başka insanlara örnek olmalarını şu şekilde ister
“Sizler insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar ve Allah’a inanırsınız”
Kuranıkerim, insanların hem iyi olmalarını hem de başkalarını iyilik ve güzellikle Allah’ın yoluna çağırmalarını ister “Hikmetle ve güzel öğütle Rabbi’nin yoluna çağırır” ayeti bunun en açık örneğidir
5.2. Kuran, Açıklar ve Aydınlatır
Kuranıkerim, insanlara bilmeleri gereken konulara açıklayarak onları aydınlatır “And olsun ki, size apaçık ayetler, sizden önce geçenlerden misal ve sakınanlara öğüt indirdik” 4 ayeti, Kuran’ın insanlara bilmeleri gereken hakikatleri açıklamak için gönderildiğini gösterir Yapılan bu açıklamalar insanın yolunu aydınlatır, yanlış yapmasına engel olur.
Kuranıkerim’in açıklamaları hem dünyayı hem de ahireti kapsar insan, dünyada mutlu olmak için ihtiyaç duyduğu temel ilkeleri Kuranıkerim’de bulabilir
5.3. Kuran, Öğüt Verir ve Hatırlatır
Kuranıkerim, insanların güzel ahlaklı, mutlu ve huzurlu olmalarını öğütler Bunun İçin önce insanlara iyiliğin ve kötülüğün ne olduğunu açıklar insandan kendisini tanımasını ister Kendisini tanıyan insanın yaratıcısına inanacağını bildirir Bunun için insandan, hem kendisi hem de içinde yaşadığı dünya hakkında düşünmesini ister
“Bu Kuran, ayetleri üzerinde düşünsünler ve aklı olanlar ders alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek kitaptır.” 1 gibi pek çok ayet, Kuran’ın öğüt verici ve hatırlatıcı olduğunu gösterir. insanlar, temel doğruları kendileri bulabilirler. Kuran bu doğrulardan ayrılmamamızı bize hatırlatır.
Kuran, ısrarla insanı düşünmeye sevk eder. Aklını kullanan insan, hem Allah’a kolayca inanır hem de Allah’ın istediği gibi ahlaklı olur. Kuranın, insanları, sık sık düşünmeye çağırmasının sebebi budur.
5.4 Kuran-ı Kerim hayatı anlamlandırmamıza yardım eder.
Kuran-ı Kerim’de Allah kullarına dünyada çalışmalarını temiz olan yiyeceklerden yiyip içmelerini buna karşılık savurganlıktan kaçınmalarını öğütlemiştir. Yüce Allah kazanma ve harcamada bazı ölçüler koymuştur. Bir Müslümanın belli bir refah düzeyine ulaşması için çalışmasını emretmiştir.
Kuran-ı Kerim yaşamın güzel yönlerini bize bildirir. İnsanları sevmemizin hayvanları ve doğayı sevip korumamızın güzel huylardan olduğunu hatırlatır. Kuran-ı Kerim bizim dünyayı ihmal etmemizi istemez. Çalışıp kazanmamızı, başarılı olmamızı ister. Kuran-ı Kerim fert ve toplum hayatı için son derce zararlı olan içki kumar zina yalan söyleme gibi alışkanlıkları da yasaklayarak hayatı anlamlı kılar.

 

Jobs Hunter Wordpress Theme